ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Καταχωρήθηκε την 10/09/2018

» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Καταχωρήθηκε την 10/09/2017

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Καταχωρήθηκε την 03/09/2016

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Καταχωρήθηκε την 08/07/2015

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Καταχωρήθηκε την 22/07/2014

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Καταχωρήθηκε την 08/07/2013